Skip to main content
Department of Taxation and Finance

Ranpli deklarasyon taks sou revni ou an ak Free File


Bon nouvèl!

Nou gen patenarya ak Free File Alliance pou ba w plis chwa pou ranpli deklarasyon taks sou revni Eta New York ou an anliy—gratis.


Free File software logo

Èske mwen kalifye pou Free File?

Si ou te fè 72,000 dola oswa mwens pandan ane 2020 an - wi, pandan w ap itilize omwen youn nan founisè lojisyèl yo site anba la!

Si ou te touche plis pase 72,000 dola nan ane 2020 an, ale nan Lòt opsyon pou deklare anliy (Other e-file options) pou ou ka aprann plis sou chwa w genyen pou ou ka depoze anliy.

Prepare w!

Pou tout bagay w ap gen bezwen pou chwazi lojisyèl ki efikas la epi prepare deklarasyon w lan. ale nan Prepare w pou w ranpli deklarasyon taks sou revni w anliy (Get ready to e-file your income tax return). Pou jwenn lòt zouti, ale nan Sant Resous pou Sezon Taks (Filing Season Resource Center) pou jwenn plis enfòmasyon sou kijan pou depoze.

Revize kritè kalifikasyon yo pou chak founisè lojisyèl yo anvan ou chwazi yon pwodwi.

Kondisyon kalifikasyon diferan pou chak founisè lojisyèl. Si ou pa reponn ak kondisyon founisè lojisyèl ou chwazi a, founisè lojisyèl lan kapab fè w peye yon frè. Tanpri li kondisyon pou ou kalifye yo byen anvan ou kòmanse.

Sonje, malgre nenpòt chwa w fè, ranpli anliy se mwayen ki pi rapid, pi fasil epi pi sekirize a!

Remak: Si yo pa enimere opsyon Free File ou te itilize ane pase a, ou ka toujou ranpli anliy pandan w ap itilize youn nan lòt opsyon yo, men ou ap bezwen kreye yon kont ak nouvo lojisyèl la. Sonje pou ou genyen yon kopi deklarasyon enpo ane pase a disponib konsa w ap ka gen tout enfòmasyon ou ap bezwen pou ranpli anliy pi fasil!


OnLine taxes logo with arrow in the shape of a circle

Ou kalifye pou itilize founisè lojisyèl sa a gratis si:

 • revni bri federal ajiste (adjusted gross income, AGI) ou an ant 16,000 ak 72,000 dola, kèlkeswa laj ou genyen; oswa
 • revni federal AGI a te 72000 dola oswa mwens epi ou te sèvi antanke yon Militè Sèvis Aktif (tankou Rezèvis ak Gad Nasyonal).

Ou dwe ale nan sitwèb OLT Free File la gras ak paj sila a, osinon, y ap fè w peye pou sa a. (Si yo fè w peye pou sa, kanpe epi kontakte vandè a dirèkteman.)

Chwazi OLT


TaxAct software logo in red and black

Ou kalifye pou itilize lojisyèl sa a gratis si:

 • revni bri federal ajiste (adjusted gross income, AGI) ou an te rive 63, 000 dola oswa mwens epi ou genyen oswa pi piti pase 56 lane;
 • ou kalifye pou kredi deklarasyon taks (earned income tax credit, EITC); oswa
 • revni federal AGI a te 72000 dola oswa mwens epi ou te sèvi antanke yon Militè Sèvis Aktif (tankou Rezèvis ak Gad Nasyonal).

Ou dwe ale nan sitwèb Tax Act Free File la gras ak paj sila a, osinon, y ap fè w peye pou sa a. (Si yo fè w peye pou sa, kanpe epi kontakte vandè a dirèkteman.)

Chwazi TaxAct


TaxSlayer logo with red T in white hexagon in red circle

(Disponib nan lang Panyòl)

Ou kalifye pou itilize founisè lojisyèl sa a gratis si:

 • ou kalifye pou kredi deklarasyon taks (earned income tax credit, EITC); oswa
 • revni bri federal ajiste (adjusted gross income, AGI) ou an te rive 63, 000 dola oswa mwens , epi 
  • ou genyen oswa gen mwens pase 51 lane pandan 31 desanm 2020 an, oswa
  • ou te sèvi antanke yon Militè Sèvis Aktif (tankou Rezèvis ak Gad Nasyonal).

Ou dwe ale nan sitwèb TaxSlayer Free File la gras ak paj sila a, osinon, y ap fè w peye yon frè. (Si yo fè w peye pou sa, kanpe epi kontakte vandè a dirèkteman.)

Chwazi TaxSlayer


text reads IRS Free File Program delivered by turbotax with red checkmark

Ou kalifye pou itilize lojisyèl sa a gratis si:

 • revni bri federal ajiste (adjusted gross income, AGI) ou an te rive 39,000 dola oswa mwens , epi
 • revni federal AGI a te 72000 dola oswa mwens epi ou te sèvi antanke yon Militè Sèvis Aktif (tankou Rezèvis ak Gad Nasyonal). or
 • ou kalifye pou kredi deklarasyon taks (earned income tax credit, EITC).

Ou dwe rantre sou sitwèb TurboTax Free File la gras ak paj sila a, osinon, y ap fè w peye yon frè. (Si yo fè w peye pou sa, kanpe epi kontakte vandè a dirèkteman.)

Chwazi Turbo Tax

Useful resources

woman at computer

Prepare W!

Pou tout bagay w ap gen bezwen pou w chwazi pi bon lojisyèl lan epi prepare deklarasyon w lan, ale nan Prepare w pou w ranpli deklarasyon taks sou revni w anliy  (Get ready to e-file your income tax return).

Updated: