Skip to main content

Sèvis sou entènèt pou moun

Èske w te konnen nou gen yon kont Sèvis sou Entènèt fasil pou itilize ki pou moun sèlman? Yon kont Sèvis sou Entènèt Endividyèl se yon mwayen gratis epi sekirize pou jere enfòmasyon sou taks ou—nenpòt kote, nenpòt lè. Avèk yon kont Endividyèl, ou kapab peye yon bòdwo, depoze yon pwolonjman pou deklarasyon taks sou revni, reponn yon avi depatman an, enskri pou avi sou ranbousman, elatriye!

Kontwole enfòmasyon fiskal ou yo; kit ou lakay ou kit ou an vwayaj, Sèvis sou Entènèt la mete enfòmasyon w yo nan pla men ou.

CREATE INDIVIDUAL ACCOUNT (KREYE KONT ENDIVIDYÈL MWEN AN)

Updated: