Skip to main content

Wyświetl podsumowanie swojego konta w usługach online


Osobiste konto usług online zapewnia kompleksowy przegląd złożonych zeznań podatkowych i płatności dokonanych do Departamentu Podatków (Tax Department) za dziesięć ostatnich okresów rozliczeń podatkowych od 2008 roku.

Wyświetl szczegółową historię złożonych zeznań

Zobacz historię złożonych zeznań podatkowych w części Szczegółowe informacje o podatku dochodowym od osób fizycznych na stronie głównej Podsumowania konta. Można przeglądać szczegółowe informacje dotyczące swoich zeznań podatkowych, uporządkowane według okresu rozliczeniowego, w tym złożone formularze (IT-201, IT-203, IT-214, IT-370, NYC-210) i aktualny status zeznań.

Kopię swojego zeznania można uzyskać na Get a copy of my return(Pobierz kopię swojego zeznania podatkowego).

Wyświetl szczegółową historię płatności

Zobacz historię swoich płatności w części Płatności na stronie głównej Podsumowania konta. Można przeglądać szczegółowe informacje o płatnościach, uporządkowane według okresu rozliczeniowego, w tym kwoty, status (zaksięgowane, zaplanowane, anulowane lub niehonorowane) i numery potwierdzeń. Dostępne są informacje dotyczące płatności dokonywanych:

  • przy składaniu formularzy zeznań podatkowych (IT-201, IT-203),
  • przy składaniu formularzy z wnioskiem o wydłużenie terminu na złożenie zeznania (IT-370),
  • przy składaniu formularzy szacunkowych podatków (IT-2105),
  • jako ulgi podatkowe przeniesione na następny okres rozliczeniowy oraz
  • niezwiązanych z zeznaniem podatkowym lub dokumentem płatności.

Uwaga! W Podsumowaniu konta nie będą wyświetlane płatności dokonane zgodnie z umową o płatnościach ratalnych (installment payment agreement, IPA) ani na rachunkach wystawionych przez stan Nowy Jork. Więcej informacji o tego rodzaju płatnościach można znaleźć w Installment payment agreement (Umowa o płatnościach ratalnych) i Pay a bill or notice (Opłać rachunek lub zawiadomienie).

Szacunkowe płatności podatku dla małżonków rozliczających się wspólnie

Małżonkowie, którzy dokonali szacunkowych płatności podatku używając numerów ubezpieczenia społecznego obojga małżonków, muszą oboje utworzyć oddzielne konta usług online, aby przeglądać i uzgadniać swoje konta na szacunkowy podatek dochodowy.

Updated: