Skip to main content

Pousantaj Taks sou Lavant, Lòt Taks sou Lavant, ak Frè (Sales tax rates, additional sales taxes, and fees)

Tax Bulletin ST-825 (TB-ST-825)

Issue Date: Updated July 9, 2021Entwodiksyon 

Biznis ki oblije kolekte taks sou lavant dwe konnen pousantaj taks kòrèk sou lavant lan pou aplike sou tout lavant byen ak sèvis ou ka pran taks sou yo.

Bilten sa a eksplike:

 • ki jan pou idantifye pousantaj ki kòrèk yo ak kalkile taks ou dwe yo,
 • kòd rapò jiridiksyon an ak chanjman pousantaj, ak
 • lòt taks sou lavant ak frè.

Ki jan pou idantifye pousantaj yo ak kalkile taks sou lavant yo

Pou detèmine montan total taks ou dwe sou yon lavant, miltipliye montan lavant ou ka pran taks sou li a pa pousantaj taks sou lavant leta ak lokal Konbine a, epi si sa aplikab, pousantaj taks Distri Metwopoliten Transpò Banlye siplemantè a (Metropolitan Commuter Transportation District, MCTD). Awondi kantite montan taks ou dwe a nan santim ki pi pwòch la.

Pousantaj konbine a egal pousantaj leta a (ki se 4% aktyèlman) plis nenpòt pousantaj taks lokal yon vil, konte, oswa distri lekòl enpoze (plis pousantaj MCTD a, si sa aplikab). Jiridiksyon (lokalite) kote yo livre atik la detèmine anjeneral pousantaj lokal la. Pwen livrezon an se kote vandè a transfere pwopriyete a (tit) ak/oswa posesyon atik la bay achtè a. Pousantaj lokal ki aplike nan sèvis yo se jiridiksyon kote yo livre sèvis la oswa pwopriyete kote yo livre sèvis ki fèt sou li a. Pousantaj lokal ki aplike nan depans lwaye ak amizman an se pousantaj ki anvigè nan jiridiksyon kote otèl la oswa kote amizman an ye a.

Yon lòt ⅜% (0.375%) taks sou lavant aplike sou lavant yo ka pran taks sou yo a nan MCTD. Vil New York ak konte Dutchess, Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk, ak Westchester yo nan distri sa a. Yo itilize menm règ ki detèmine jiridiksyon fiskal lokal la (diskite pi wo a) pou detèmine si yon lavant yo ka pran taks sou li ap sibi pousantaj MCTD siplemantè a.

Yo kalkile taks sou lavant sou otomobil, ki gen ladan machin, kamyon, sèten bato, trelè bato, RV, ak motosiklèt, lè yo sèvi avèk pousantaj ki anvigè nan jiridiksyon kote mèt machin lan se yon rezidan. Sa a se adrès nòmalman moun yo pral anrejistre veyikil li a.

Règleman espesyal yo aplike tou pou floris ki fè lavant lè l sèvi avèk sèvis fil yon floris la. Yo jeneralman itilize sèvis sa yo lè yon kliyan fè yon kòmand flè nan yon eta oswa jiridiksyon, epi yo voye enfòmasyon kòmand lan bay yon floris ki pi pre adrès livrezon ki nan yon lòt jiridiksyon oswa eta pou yo egzekite l. Nan lavant sa yo, yo dwe kalkile taks sou lavant lan daprè kote yo fè kòmand lan, pa kote yo aktyèlman livre flè yo. Pou jwenn plis enfòmasyon, gade Bilten Tax Floris: Lavant Flè (TB-ST-277).

Egzanp: Kontribyab A ap viv nan Konte Saratoga epi li vwayaje nan yon sant komèsyal ki nan Konte Albany pou achte yon nouvo televizyon. Taks sou lavant ou dwe a baze sou pousantaj leta a ak lokal konbine ki anvigè nan Konte Albany paske se kote Kontribyab A te pran pwopriyete ak posesyon televizyon an, menm si yo pral itilize televizyon an lakay kontribyab A nan Konte Saratoga.

Egzanp: Kontribyab B ap viv nan Konte Dutchess men li ap travay nan White Plains nan Konte Westchester. Lè midi, yo vini ak machin yo nan yon boutik tou pre travay yo pou yo chanje lwil yo. Yo pral kolekte taks sou lavant yo nan eta konbine a, nan Konte Westchester, nan Vil White Plains, ak nan pousantaj MCTD paske sa yo se pousantaj konbine ki anvigè kote yo te pran posesyon machin yo te fè sèvis antretyen ladan an. Si boutik reparasyon an te livre machin lan nan Konte Dutchess, lè sa a yo t ap aplike pousantaj Konte Dutchess la olye yo aplike pousantaj Konte Westchester ak White Plains lan. Pousantaj MCTD a t ap toujou aplike depi Konte Dutchess nan MCTD.

Egzanp: Kontribyab C fè acha sou entènèt ak kòmande yon nouvo kafetyè te nan men yon revandè sou entènèt. Y ap livre kafetyè te a lakay yo nan Konte Erie. Acha Kontribyab C a pral sibi taks sou lavant nan eta konbine a ak pousantaj Konte Erie a dèske y ap livre yo kafetyè te laba a.

Ou ka itilize de (2) resous pou jwenn eta konbine ki kòrèk la ak pousantaj taks sou lavant lokal yo:

Nou bay resous sa yo kòm yon fasilite pou ede ak koleksyon taks sou lavant yo. Sepandan, li se responsablite ou kòm yon biznis yo oblije pou kolekte taks pou asire w pousantaj taks la ak kòd rapò jiridiksyon yo kòrèk lè w ap kolekte, rapòte, ak fè vèsman taks sou lavant yo.

Epitou gade Tax Bulletin Resi Ou Ka Pran Taks Sou Li (TB-ST-860) pou jwenn plis enfòmasyon sou kalkil taks sou lavant ou dwe a.

Kòd rapò jiridiksyon an ak chanjman pousantaj

Lè ou ranpli deklarasyon taks sou lavant ak itilizasyon ou, ou dwe rapòte taks sou lavant yo kolekte pou chak jiridiksyon separeman. Depatman taks la bay yon kòd rapò espesifik pou taks ou dwe pou chak jiridiksyon lokal, ki pèmèt bon jan kontablite nan taks yo kolekte a. Toutotan w ap sèvi ak Dosye sou entènèt taks sou lavant lan oswa itilize retounen taks sou lavant disponib nan Depatman taks la pou peryòd rapò w ap ranpli a, yo ap ba ou kòd ak pousantaj kòrèk la.

Ou ka aprann sou chanjman pousantaj nan plizyè fason diferan:

Sèvis souskripsyon - Nou ankouraje w enskri pou resevwa notifikasyon imèl ki gen rapò ak taks sou lavant, ki gen ladan chanjman pousantaj. Notifikasyon imèl sa yo gen ladan yo lyen ki mennen nan mizajou kontni sou entènèt ki te fèt dènyèman ak piblikasyon ki fè lis pousantaj taks sou lavant pou lokalite yo.

Notifikasyon chanjman pousantaj lokalite - Si ou anrejistre pou rezon taks sou lavant, n ap fè ou konnen nenpòt chanjman nan pousantaj taks sou lavant pou nenpòt ki lokalite kote ou te rapòte taks sou lavant dènyeman an oswa konpansasyon itilizasyon taks sou deklarasyon taks sou lavant ou a. Notifikasyon an ap gen ladan yon anons tou kout sou chanjman an, epi li pral gen ladan referans pou avi, piblikasyon, ak nòt sèvis (ki disponib sou sit entènèt nou an) ki bay enfòmasyon detaye sou chanjman an. Notifikasyon chanjman pousantaj lokalite a ap gen yon eksplikasyon detaye sou chanjman nan yon pousantaj lokal, dat chanjman an ap anvigè, nenpòt enstriksyon espesyal oswa chanjman pou kolekte taks la nan nouvo pousantaj la, ak nenpòt ki chanjman nan rapò règleman yo.

Enstriksyon fòmilè taks sou lavant yo - Yon rapèl sou chanjman pousantaj ki rive pandan trimès taks sou lavant lan anndan enstriksyon pou deklarasyon taks sou lavant ou an ak orè yo.

Piblikasyon pousantaj taks sou lavant yo –Piblikasyon ki gen ladan lis pousantaj taks sou lavant pou chak jiridiksyon sou paj piblikasyon taks sou lavant sit entènèt nou an.

Lòt taks sou lavant ak frè

Sèten biznis ka oblije kolekte youn oswa plis lavant siplemantè yo ak taks ak frè itilizasyon ki dekri anba a. Yo dwe kolekte taks ak frè sa yo epi remèt yo menm fason ak taks sou lavant leta ak lokal yo. Deklarasyon taks sou lavant yo ak anèks yo te deziyen liy ak kòd rapò pou ou rapòte taks siplemantè sou lavant ak frè yo separeman.

Lokasyon machin pasaje - taks espesyal nan tout eta a

Gen yon taks sou lavant oswa itilizasyon siplemantè 6% sou lokasyon akoutèm yon machin pasaje lwe nan Eta New York la, oswa lwe andeyò Eta New York la pou itilize nan Eta New York. Lokasyon akoutèm vle di nenpòt lokasyon pou mwens pase yon

(1) lane. Gade TSB-M-09(1)S, Ogmantasyon nan Taks Espesyal sou Lokasyon Machin Pasaje a.

Lokasyon Machin Pasaje - taks siplemantè espesyal

Anplis 6% taks sou lokasyon machin pasaje nan tout eta a, gen yon 6% taks siplemantè espesyal sou tout lokasyon machin pasaje a. Gade TSB-M-19(1)S, Rezime Lejislasyon Sou Bidjè Taks Lavant Ak Itilizasyon Ki Te Pwomilge an 2019, epi TSB-M-09(6)S, Taks Espesyal Siplemantè Sou Lokasyon Machin Pasaje Nan Distri Metwopoliten Transpò Pasaje yo.

Sèvis divètisman ak enfòmasyon yo bay nan sèvis telekominikasyon yo

Yon lòt 5% taks sou lavant enpoze sou sèvis divètisman ak enfòmasyon yo bay nan sèvis telekominikasyon kliyan an te resevwa nan yon fason tande sèlman (pou egzanp, 800 oswa 900 sèvis nimewo telefòn). Gade N-93-20, Ogmantasyon nan pousantaj taks ki aplikab nan Sèvis Divètisman ak Enfòmasyon yo Bay pa Mwayen Telefòn Ak Telegrafi.

Pwodwi vapè

Yon 20% taks sou lavant siplemantè enpoze sou lavant pwodwi vapè an Detay yo vann nan New York. Nenpòt biznis ki gen entansyon vann pwodwi vapè dwe anrejistre kòm yon konsesyonè oswa revandè pwodwi vapè anvan yo fè vann pwodwi sa yo.

Pou jwenn plis enfòmasyon, gade

TSB-M-19(3)S, Kondisyon ak Anrejistreman Konsesyonè oswa Revandè Pwodwi Vapè.

Sèvis pakin vann nan Vil New York

Frè pou sèvis pakin nan Vil New York yo sibi taks eta 4% an, 6% taks lokal Vil New York la, ak ⅜% taks Distri Transpò Metwopoliten Banlye (MCTD) a (pou yon pousantaj eta ak lokal konbine ki se 10⅜%).

Awondisman Manhattan lan gen yon lòt 8% taks sou pakin ki aplike sof si achtè a se yon rezidan egzante ki sètifye (pou yon pousantaj leta ak lokal konbine ki se 18⅜%). Ou ka jwenn règleman kalifikasyon yo ak aplikasyon pou aplike pou egzanpsyon ki soti nan lòt 8% taks sou pakin lan nan www.nyc.gov.

Gade Bilten Taks Sèvis Pakin nan Vil New York (TB-ST-679) pou plis enfòmasyon.

Frè sou lokatè otèl nan Vil New York

Anplis de taks sou lavant leta ak lokal sou lokatè otèl, yon frè inite otèl yon montan $

1.50 pou chak inite pou chak jou aplike pou otèl ki sitiye nan Vil New York. Yo rapòte frè sa yo sou Schedule N, Sèvis Chwazi nan Vil New York. Gade TSB-M-05(2)S, Frè sou Lokatè Otèl nan Vil New York, pou plis enfòmasyon sou frè inite otèl la, ak pou definisyon yon inite nan yon otèl.

Frè rediksyon sak a anpòte an papye

Lwa sou Rediksyon Dechè Sak Eta New York la otorize konte yo ak vil yo pou yo enpoze yon frè rediksyon senk (5) santim sou sak a anpòte an papye machann taks sou lavant byen pèsonèl kòporèl yo bay kliyan yo. Machann taks sou lavant ki vann byen pèsonèl kòporèl nan yon lokalite ki enpoze frè sak papye a dwe chaje yon kliyan frè pou chak a anpòte an papye, menm si vandè a pa vann okenn byen pèsonèl kòporèl oswa yon sèvis pou kliyan an. Pou yon lis aktyèl lokalite yo ki adopte frè a, gade Piblikasyon 718-B, Frè Rediksyon Sak A Anpòte An Papye. Yo rapòte frè a sou Schedule E, Frè Rediksyon Sak A Anpòte An Papye.

Taks sou lavant kèk distri lekòl enpoze

Sèten distri lekòl nan Eta New York la enpoze taks sou lavant sou sèvis piblik yo ak sèvis itilite piblik yo. Yon taks sou sèvis piblik distri lekòl la se yon diplis sou taks eta a ak konte a ak/oswa vil kote distri lekòl la sitiye ladan an enpoze. Ou ka gade pousantaj taks konbine a sou sèvis piblik yo vann nan yon distri lekòl lè w antre adrès livrezon sèvis piblik la oswa sèvis itilite piblik la sou entènèt nou an Rechèch Jiridiksyon/Pousantaj Pou Chak Adrès.

Lè ou antre nan adrès la, ou pral jwenn yon deskripsyon sou sèvis piblik ki aplikab la oswa sèvis itilite piblik la. Sèvis sa yo tonbe nan twa (3) kategori:

 • sous enèji rezidansyèl ak sèvis,
 • sous enèji ki pa rezidansyèl ak sèvis, ak
 • sèvis telekominikasyon

 Distri lekòl ki enpoze taks sa yo, ak pousantaj taks ki aplikab yo, nan lis sou Schedule B, Taks sou Sèvis Piblik ak Gaz Chofaj, ak Schedule T, Taks sou Sèvis Telefòn.

 Epitou Gade Bilten Taks Sous ak Sèvis Enèji Rezidansyèl (TB-ST-775).

Taks Vil New York sou sèten sèvis

Vil New York enpoze taks sou lavant lokal sou sèten sèvis ki fèt oswa livre nan Vil New York, ki gen ladan:

 • Sèvis evalyasyon kredi ak rapò sou kredi;
 • èstetisyen, kwafè, ak restorasyon cheve;
 • bwonzaj;
 • maniki ak pediki;
 • elektwoliz; ak
 • sèvis masaj ak sèvis kontwòl pwa ak salon sante, jimnazyòm, ben Tiki ak sona ak etablisman ki menm jan

Pou jwenn plis enfòmasyon sou sèvis ou ka pran taks sou yo sa yo, gade Bilten Taks yo:

Ou dwe ranpli Schedule N avèk deklarasyon taks sou lavant ou pou rapòte lavant epi vèse taks sou lavant lan

ou dwe sou sèvis ki anwo yo ki antre règleman espesyal pou lavant Vil New York.

Remak: Sèvis dekorasyon ak konsepsyon enteryè ki fèt nan Vil New York ki sibi pòsyon leta nan taks sou lavant lan sèlman epi ki pa sibi taks sou lavant lokal Vil New York la. Pou jwenn plis enfòmasyon, gade Bilten Taks Sèvis Dekorasyon ak Konsepsyon Enteryè (TB-ST-400).

Lòt taks lokal

Lwa Eta New York la otorize lòt jiridiksyon lokal pou enpoze taks yo administre lokal, tankou taks sou lokatè otèl, enèji, ak telekominikasyon. Depatman Taks yo pa administre taks sa yo epi yo pa rapòte yo oswa peye yo avèk deklarasyon taks sou lavant leta a. Lokalite endividyèl yo enpoze, administre, ak kolekte taks sa yo. Lè w ap kòmanse yon biznis, ou dwe kontakte vilaj la, santvil la, vil la, ak grefye konte a pou aprann sou taks otèl lokal yo. Si ou bezwen enfòmasyon sou taks lokal yo oswa lòt lwa lokal yo, kontakte gouvènman lokal ou a.

Remak: Yon Bilten Taks se yon dokiman enfòmasyon ki fèt pou bay konsèy jeneral nan langaj senplifye sou yon sijè ki enterese kontribyab yo. Li egzat apati dat li pibliye a. Sepandan, kontribyab yo ta dwe konnen chanjman ki vin apre nan Lwa sou Taks oswa entèpretasyon li ka afekte presizyon yon Bilten Taks. Enfòmasyon yo bay nan dokiman sa a pa kouvri tout sitiyasyon epi yo pa fèt pou ranplase lalwa oswa chanje siyifikasyon li.

Updated: