Skip to main content

Stawki podatku od sprzedaży, dodatkowe podatki od sprzedaży i opłaty (Sales Tax Rates, Additional Sales Taxes, and Fees)

Tax Bulletin ST-825 (TB-ST-825)

Issue Date: Updated July 9, 2021Wstęp

Firmy, które naliczają podatek od sprzedaży, muszą znać prawidłowe stawki podatkowe, aby doliczać je do kwoty sprzedaży wszystkich podlegających opodatkowaniu towarów i usług.

Niniejszy biuletyn wyjaśnia: 

 • jak ustalić odpowiednie stawki i obliczyć należny podatek,
 • kody podatkowe wg jurysdykcji, zmiany stawek oraz
 • inne podatki od sprzedaży i opłaty.

Jak ustalić odpowiednie stawki i obliczyć należny podatek

Aby ustalić całkowitą kwotę podatku od sprzedaży, należy pomnożyć podlegającą opodatkowaniu kwotę sprzedaży przez łączną stawkę podatku stanowego i lokalnego oraz w uzasadnionych przypadkach, dodatkowo stawkę podatku Miejskiego Okręgu Transportowego (Metropolitan Commuter Transportation District, MCTD). Zaokrąglić kwotę należnego podatku w górę lub w dół do pełnego centa.

Łączna stawka podatkowa to stawka podatku stanowego (aktualnie 4%) plus wszelkie stawki podatku lokalnego nałożone przez miasto, hrabstwo lub okręg szkolny (plus, w uzasadnionych przypadkach, stawka MCTD). Stawkę lokalną nalicza się wg stawki jurysdykcji (okręgu), w obrębie której znajduje się miejsce dostawy artykułu. Miejsce dostawy to punkt, w którym własność (tytuł własności) i/lub posiadanie artykułu przechodzi ze sprzedawcy na kupującego. Stawka lokalna w odniesieniu do usług naliczana jest wg stawki jurysdykcji, w której usługa jest realizowana lub w której zlokalizowana jest nieruchomość, będąca miejscem dostawy realizowanej usługi. Stawka lokalna doliczana do opłat za wynajem i atrakcje rozrywkowe, to stawka obowiązująca na terenie jurysdykcji, w której zlokalizowany jest dany hotel lub lokal rozrywkowy.

Dodatkowa stawka podatku od sprzedaży w wys. ⅜% (0,375%) doliczana jest do podlegających opodatkowaniu transakcji sprzedaży na trenie MCTD. Okręg ten obejmuje miasto Nowy Jork oraz hrabstwa Dutchess, Nassau, Orange, Putnam, Rockland, Suffolk i Westchester. W stosunku do tego, czy kwota sprzedaży podlega naliczeniu dodatkowego podatku MCTD, obowiązują te same zasady, które dotyczą ustalania lokalnej jurysdykcji podatkowej (omówione powyżej).

Podatek od sprzedaży pojazdów mechanicznych, w tym samochodów osobowych, ciężarówek, niektórych łodzi, przyczep do przewozu łodzi, pojazdów kempingowych oraz motocykli obliczany jest wg stawki obowiązującej na terenie jurysdykcji, w której zamieszkuje nabywca pojazdu. Zwykle jest to adres osoby, na którą zarejestrowany jest pojazd.

Szczególne zasady obowiązują w stosunku do kwiaciarni, korzystających przy realizacji zamówienia z usług pośrednika. Usługi te zwykle wykorzystywane są w sytuacji, gdy klient składa zamówienie na kwiaty w jednym stanie lub jurysdykcji, a informacje dotyczące zamówienia przekazywane są do realizacji kwiaciarni zlokalizowanej w pobliżu miejsca dostawy kwiatów w innej jurysdykcji lub stanie. W przypadku takich transakcji sprzedaży, podatek od sprzedaży należy naliczyć wg stawki obowiązującej w miejscu złożenia zamówienia, nie zaś w punkcie doręczenia kwiatów. Dodatkowe informacje na ten temat dostępne są w Biuletynie podatkowym zatytułowanym Kwiaciarnie: sprzedaż kwiatów (TB-ST-277).

Przykład: Podatnik A. mieszkający w hrabstwie Saratoga, pojechał do centrum handlowego położonego w hrabstwie Albany, aby kupić telewizor. Należny podatek od sprzedaży naliczany jest wg łącznej stawki stanowej i lokalnej obowiązującej w hrabstwie Albany, ponieważ tam właśnie podatnik A został posiadaczem telewizora, mimo, iż będzie on wykorzystywany w domu podatnika A w hrabstwie Saratoga.

Przykład: Podatnik B mieszka w hrabstwie Duchess, ale pracuje w White Plains w hrabstwie Westchester. W przerwie na lunch przyprowadził swój samochód na wymianę oleju do znajdującego się w pobliżu miejsca pracy warsztatu samochodowego. Podatek od sprzedaży zostanie pobrany wg łącznej stawki stanowej, hrabstwa Westchester, miasta White Plains oraz MCTD, ponieważ jest to łączna stawka obowiązująca tam, gdzie właściciel samochodu przejął pojazd po wykonaniu usługi konserwacji. Jeżeli warsztat odstawiłby samochód właścicielowi do hrabstwa Dutchess, wtedy zamiast stawki hrabstwa Westchester i miasta White Plains naliczono by stawkę hrabstwa Dutchess. Również w takim wypadku obowiązywałaby stawka MCTD, ponieważ hrabstwo Dutchess należy do jurysdykcji, w której jest ona naliczana.

Przykład: Podatnik C, robiąc zakupy online, zamawia czajnik do herbaty u sprzedawcy internetowego. Czajnik zostanie dostarczony do domu kupującego w hrabstwie Erie. Zakup podatnika C zostanie obciążony łączną stawką podatkową stanu i hrabstwa Erie, jako miejsca dostawy czajnika.

Odpowiednie łączne stawki podatku stanowego i podatku lokalnego można znaleźć:

Zasoby te podajemy dla wygody, aby pomóc w naliczaniu podatku od sprzedaży. Pobieranie podatku wg odpowiedniej stawki i kodu podatkowego jurysdykcji oraz dokładność naliczania, rozliczanie się i opłacanie podatku od sprzedaży jest obowiązkiem właściciela firmy.

Dodatkowe informacje dotyczące naliczania należnego podatku dostępne są Biuletynie podatkowym zatytułowanym Podlegający opodatkowaniu paragon (TB-ST-860) .

Kody podatkowe wg jurysdykcji oraz zmiany stawek

Rozliczając się z podatku od sprzedaży i użytkowania należy złożyć osobne rozliczenie z podatku od sprzedaży pobranego dla każdej jurysdykcji. Departament Podatków przydzielił specyficzny kod rozliczeniowy dla podatku należnego wg każdej lokalnej jurysdykcji. Osoby korzystające z Internetowych rozliczeń z podatku od sprzedaży lub rozliczeń z podatku od sprzedaży dostępnych w Departamencie Podatkowym za rozliczany okres sprawozdawczy, otrzymają odpowiednie kody i stawki.

Dodatkowe informacje dotyczące zmian stawek można uzyskać na kilka sposobów:

Usługa abonamentowa - zachęcamy do zarejestrowania się do otrzymania powiadomień e-mail dotyczących zmian stawek podatku od sprzedaży. Te powiadomienia będą zawierać odsyłacze do najnowszych aktualizacji zawartości witryny internetowej oraz publikacji zawierających listę stawek podatku od sprzedaży wg lokalizacji.

Powiadomienia o zmianie stawek lokalnych - osoby zarejestrowane do celów rozliczeń podatkowych zostaną powiadomione o wszelkich zmianach stawek podatkowych dla każdej lokalizacji, z której zgłaszano ostatnio w rozliczeniu z podatku od sprzedaży naliczony podatek od sprzedaży lub podatek wyrównawczy od użytkowania. Takie powiadomienie zawierać będzie krótkie obwieszczenie o zmianie oraz odnośniki do powiadomień, publikacji i memorandów (dostępnych w naszej witrynie internetowej) wraz ze szczegółowymi informacjami o tej zmianie. Powiadomienie o zmianie lokalnych stawek podatkowych zawierać będzie szczegółowe wyjaśnienie zmiany lokalnej stawki podatkowej, datę wejścia w życie tej zmiany oraz wszelkie instrukcje specjalne lub zmiany dotyczące naliczania podatku wg nowej stawki, jak również wszelkie zmiany dotyczące rozliczeń.

Instrukcje dotyczące formularza rozliczenia podatku od sprzedaży - przypomnienie dotyczące zmian stawek wprowadzonych w danym kwartale rozliczeniowym jest zawarte w instrukcjach dotyczących rozliczeń z podatku od sprzedaży i załączników.

Publikacje stawek podatku od sprzedaży –publikacje zawierające wykaz stawek podatku od sprzedaży wg jurysdykcji dostępne są na stronie publikacji dotyczących podatku od sprzedaży w naszej witrynie internetowej.

Inne podatki od sprzedaży i opłaty

Niektóre firmy mogą mieć obowiązek naliczania jednego lub kilku dodatkowych podatków od sprzedaży oraz użytkowania i opłat opisanych poniżej. Te podatki i opłaty muszą zostać pobrane i zapłacone w ten sam sposób, jak ma to miejsce w przypadku podatków stanowych i lokalnych. Rozliczenia podatków od sprzedaży i załączniki zawierają odpowiednie wiersze i kody rozliczeniowe do osobnego zgłaszania dodatkowych podatków od sprzedaży i opłat.

Wynajem samochodów pasażerskich - specjalny podatek stanowy

Od krótkoterminowego wynajmu samochodów pasażerskich na terenie stanu Nowy Jork lub wynajmu poza stanem Nowy Jork do użytku na terenie stanu Nowy Jork naliczany jest dodatkowy stanowy podatek od sprzedaży lub użytkowania w wysokości 6%. Wynajem krótkoterminowy oznacza wynajem na okres nieprzekraczający jednego roku. Zob. TSB-M-09(1)S, Podwyżka specjalnego podatku od wynajmu samochodów pasażerskich.

Wynajem samochodów pasażerskich - specjalny podatek uzupełniający

Oprócz stanowego 6% podatku od wynajmu samochodu, do każdego wynajmu samochodu pasażerskiego dolicza się specjalny podatek uzupełniający w wysokości 6%. Zob. TSB-M-19(1)S, Omówienie ustawy budżetowej dotyczącej podatku od sprzedaży i użytkowania wprowadzonej w 2019 r. oraz TSB-M-09(6)S, Specjalny podatek uzupełniający od wynajmu samochodów pasażerskich na terenie Miejskiego Okręgu Transportowego.

Usługi rozrywkowe i informacyjne świadczone przez usługodawców branży telekomunikacyjnej

Dodatkowy podatek od sprzedaży w wysokości 5% naliczany jest w odniesieniu do usług rozrywkowych i informacyjnych, świadczonych przez usługodawców branży telekomunikacyjnej wyłącznie w formacie audio (na przykład usługi telefoniczne dostępne z numerów 800 i 900). Zob. N-93-20, Podwyżka stawek podatkowych w odniesieniu do usług rozrywkowych i informacyjnych, świadczonych za pośrednictwem telefonii i telegrafii. 

Artykuły do vapowania

Od sprzedaży detalicznej produktów do vapowania w Nowym Jorku naliczany jest 20% podatek dodatkowy. Firmy, które planują sprzedaż artykułów do vapowania, muszą zarejestrować się jako dealer artykułów do vapowania przed rozpoczęciem ich sprzedaży. Dodatkowe informacje na ten temat znaleźć można w TSB-M-19(3)S, Wymogi dotyczące rejestracji i sprawozdawczości dealerów artykułów do vapowania

Usługi parkingowe w mieście Nowy Jork

Od opłat za usługi parkingowe w mieście Nowy Jork naliczany jest podatek stanowy w wysokości 4%, 6% podatek lokalny miasta Nowy Jork oraz ⅜% podatek Miejskiego Okręgu Transportowego (MCTD), co po zsumowaniu stawek podatku stanowego i lokalnego wynosi 10⅜%.

Gmina Manhattan dolicza osobny podatek za usługi parkingowe w wysokości 8%, (co po zsumowaniu stawek podatku stanowego i lokalnego wynosi 18⅜%), chyba że nabywca usługi jest certyfikowanym, zwolnionym z tego podatku mieszkańcem. Kryteria kwalifikacji i wniosek o zwolnienie z dodatkowego 8% podatku od usług parkingowych można znaleźć na stronie www.nyc.gov.

Dodatkowe informacje dostępne są w Biuletynie podatkowym Usługi Parkingowe w mieście Nowy Jork (TB-ST-679) .

Opłaty za pobyt w hotelu w mieście Nowy Jork

Oprócz podatku stanowego i podatków lokalnych naliczanych od opłaty za pobyt w hotelu, hotele w mieście Nowy Jork naliczają opłatę lokalową w wysokości $1.50 za dzień. Te opłaty podawane są w Załączniku N, Wybrane usługi w mieście Nowy Jork. Zob. TSB-M-05(2)S, Opłata za pobyt w hotelu w mieście Nowy Jork, aby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące hotelowej opłaty lokalowej oraz definicję lokalu w hotelu.

Opłata za papierowe torby na zakupy

Na mocy obowiązującej w stanie Nowy Jork ustawy o ograniczeniu marnotrawstwa toreb na zakupy, hrabstwa i miasta mogą nakładać opłatę w wysokości pięciu centów za papierowe torby na zakupy wydawane klientom przez sprzedawców naliczających podatek od sprzedaży osobistego majątku rzeczowego. Sprzedawcy naliczający podatek od sprzedaży osobistego majątku rzeczowego w lokalizacji, w której egzekwuje się opłaty za papierowe torby na zakupy wydawane klientom, muszą naliczać tę opłatę za każdą papierową torbę na zakupy wydaną klientowi, nawet jeżeli nie sprzedają oni klientom osobistego majątku rzeczowego. ani usług. Aktualny wykaz lokalizacji egzekwujących tę opłatę można znaleźć w Publikacji 718-B, Opłata za papierowe torby na zakupy. Opłata ta rozliczana jest w Załączniku E, Opłata za papierowe torby na zakupy.

Podatek od sprzedaży obowiązujący w niektórych okręgach szkolnych

Niektóre okręgi szkolne na terenie stanu Nowy Jork nakładają podatek od sprzedaży usług użyteczności publicznej. Podatek od sprzedaży usług użyteczności publicznej naliczany jest jako dodatek do podatku stanowego oraz podatku hrabstwa/miasta, w którym zlokalizowany jest okręg szkolny. Łączną stawkę podatku od usług użyteczności publicznej sprzedawanych w okręgu szkolnym można znaleźć wpisując adres dostawy usług użyteczności publicznej w naszej Wyszukiwarce jurysdykcji/stawek wg adresu.

Po wpisaniu adresu pojawi się opis stosownej usługi użyteczności publicznej. Usługi te należą do jednej z trzech kategorii:

 • źródła energii i usługi energetyczne dla nieruchomości mieszkalnych,
 • źródła energii i usługi energetyczne dla nieruchomości niemieszkalnych oraz
 • usługi

Okręgi szkolne nakładające te podatki oraz odpowiednie stawki podatkowe wymieniono w Załączniku B, Podatki od usług użyteczności publicznej i paliw grzewczych oraz w Załączniku T, Podatki od usług telefonicznych.

Zob. również Biuletyn podatkowy zatytułowany Źródła energii i usługi energetyczne dla nieruchomości mieszkalnych (TB-ST-775).

Podatek od niektórych usług w mieście Nowy Jork

Miasto Nowy Jork nakłada podatek od sprzedaży niektórych usług świadczonych lub dostarczanych w Mieście Nowy Jork, w tym:

 • ocena zdolności kredytowej i sprawozdawczość kredytowa,
 • kosmetyka, fryzjerstwo i odnowa biologiczna włosów,
 • solaria,
 • manicure i pedicure,
 • elektroliza oraz
 • masaże i usługi świadczone przez salony kontroli wagi i zdrowotne, siłownie, łaźnie tureckie i sauny oraz podobne placówki.

 Dodatkowe informacje dotyczące tych opodatkowanych usług można znaleźć w Biuletynach podatkowych:

Wraz z rozliczeniem podatku od sprzedaży należy złożyć Załącznik N , aby rozliczyć i opłacić podatek od sprzedaży podlegający przepisom specjalnym, dotyczącym sprzedaży w mieście Nowy Jork.

Uwaga: do usług dekoracji wnętrz i usług projektanckich świadczonych na terenie miasta Nowy Jork nalicza się jedynie stanową część podatku od sprzedaży, natomiast lokalny podatek od sprzedaży miasta Nowy Jork nie jest naliczany. Dodatkowe informacje na ten temat znaleźć można w biuletynie Usługi dekoracji wnętrz i usługi projektanckie (TB- ST-400).

Inne podatki lokalne 

Prawo stanu Nowy Jork zezwala innym lokalnym jurysdykcjom na nakładanie lokalnie administrowanych podatków, takich jak podatek od pobytu w hotelu, podatek energetyczny i telekomunikacyjny. Podatki te nie są administrowane przez Departament Podatków i nie podlegają zgłaszaniu ani opłacie przy składaniu stanowego rozliczenia z podatku od sprzedaży. Są one nakładane, administrowane i pobierane przez indywidualne okręgi, w których te podatki obowiązują. Rozpoczynając działalność gospodarczą należy skontaktować się z sekretariatem administracji danej wioski, miejscowości, miasta lub okręgu, aby zasięgnąć informacji na temat lokalnych podatków hotelowych. Informacje dotyczące lokalnych podatków oraz innych przepisów lokalnych można uzyskać kontaktując się z władzami lokalnymi.

Uwaga: Biuletyn podatkowy to dokument informacyjny, zawierający podane prostym językiem ogólne wytyczne na tematy interesujące podatników. Są one aktualne na dzień wydania biuletynu. Podatnicy powinni mieć jednak świadomość tego, że późniejsze zmiany w prawie podatkowym lub jego interpretacji mogą wpływać na dokładność informacji zawartych w Biuletynie podatkowym. Informacje podane w niniejszym dokumencie nie uwzględniają wszystkich możliwych sytuacji i nie zastępują ani nie zmieniają znaczenia przepisów prawa.

Updated: